ที่ทำการชั่วคราวแห่งที่ 4 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

ในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2527 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เช่าอาคารเอกชนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว เรียกว่า มสธ. 2 – มสธ. 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศจึงย้ายที่ทำการอีกครั้งไปยังที่ทำการชั่วคราวแห่งที่ 4 ณ มสธ. 3 อาคารสิริภิญโญ หรือที่เรียกกันว่า ตึกกุ๊ก ซึ่งอยู่บริเวณ 4 แยกถนนศรีอยุธยา ในอาคารดังกล่าวมีศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกับสำนักวิชาการ และสาขาวิชาต่าง ๆ โดยห้องสมุดได้รับการจัดสรรห้องให้ 2 ห้อง เป็นห้องบริการผู้ใช้ 1 ห้อง และเป็นห้องงานด้านเทคนิคและด้านบริการ 1 ห้อง ห้องสมุดในระยะนี้จึงสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วตามพัฒนาการของมหาวิทยาลัย และมีบุคลากรเพิ่มขึ้นกลายเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกที่เป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดบริการห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้บริการ

ในขณะนั้น มสธ. มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง คือ
? มสธ. 1 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ทำการชั่วคราวของสำนักงานอธิการบดี
? มสธ. 2 ที่ทำการชั่วคราวของสำนักทะเบียนและวัดผล
? มสธ. 3 อาคารสิริภิญโญ ที่การชั่วคราวของศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิชาการ และสาขาวิชาต่าง ๆ
? มสธ. 4 ที่ทำการชั่วคราวของสำนักบริการการศึกษา
? มสธ. 5 อาคารโรงแรมเอเซีย ที่ทำการชั่วคราวของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายการพิมพ์ และสาขาวิชาต่าง ๆ

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม
? เอกสารจดหมายเหตุฯ การจัดตั้งและการดำเนินงานของ “มุม มสธ.” พ.ศ. 2523 – 2527
? เอกสารจดหมายเหตุฯ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดตั้งหน่วยห้องสมุด มสธ. (ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2524)
? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]