หน่วยห้องสมุด มสธ. ในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยครูทั่วประเทศ

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดการเรียนการสอนและทดสอบระบบการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านการให้บริการการศึกษา โดยคำนึงถึงความสะดวกในการจัดบริการการศึกษาให้ใกล้ตัวและเข้าถึงนักศึกษาได้ครอบคลุมมากที่สุด มหาวิทยาลัยจึงได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค”และจัดให้มี “หน่วยห้องสมุด มสธ.” จำนวน 36 แห่ง โดยให้บริการด้านห้องสมุด อาทิ สื่อการเรียนการสอน เอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัย รวมถึงหนังสือและเอกสารทางวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างอิสระและทั่วถึงในทุกพื้นที่

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

? เอกสารจดหมายเหตุฯ การจัดตั้งและการดำเนินงานของ “มุม มสธ.” พ.ศ. 2523 – 2527
? เอกสารจดหมายเหตุฯ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดตั้งหน่วยห้องสมุด มสธ. (ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2524)
? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]