วารสารการจัดการสมัยใหม่

วารสารการจัดการสมัยใหม่ เป็นวารสารวิชาการของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ ทั้งแวดวงวิชาการและสังคม ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ แขนงต่างๆ อาทิ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ   การจัดการงานก่อสร้าง การจัดการด้านการเงินและการบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการ  การจัดการด้านการตลาด  รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารจัดการภาครัฐ และการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  
วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม-มิถุนายน ) มีบทความที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้จากบุคลากรก่อนเกษียณสู่บุคลากรรุ่นใหม่
  • มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมข่าวลวงบนสื่อสังคมออนไลน์: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์
  • การศึกษาภาพอนาคตของอุตสาหกรรมธนาคารไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า
  • โปรแกรมระบบขายสินค้าหน้าร้านสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก
  • รูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากบทความในฉบับปัจจุบันแล้ว สามารถอ่านวารสาร ได้ที่>>
ฉบับออนไลน์ : https://bit.ly/3f2cTcX
ฉบับพิมพ์ : https://bit.ly/3Bsrcz4
เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม