วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารวิชาการของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาศิลปวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครองการศึกษา การพัฒนาชุมชนและสังคม และการสื่อสารและสารสนเทศ
วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  
วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2564) : กรกฎาคม – ธันวาคม) มีบทความน่าน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคและเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี
  • การวิเคราะห์คุณภาพหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปัญหากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลชีวภาพ

นอกจากบทความในฉบับปัจจุบันแล้ว สามารถอ่านวารสาร ได้ที่

ฉบับออนไลน์ : https://bit.ly/3xHsDJc
ฉบับพิมพ์ : https://bit.ly/3R2plH9

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม