การอบรมค้นคว้าผ่าน Microsoft Teams เดือนตุลาคม 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร อบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ได้ตามความสนใจ ได้แก่ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote โปรแกรม Zotero และโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนตุลาคม 2565

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
เวลา 9.30-11.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
เวลา 9.30-10.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิง และการเขียนบรรณานุกรม
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
เวลา 9.30-10.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์