หนังสือเสียงเดซี (DAISY) 10202 การอ่านภาษาไทย

หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY) ชุดวิชาการอ่านภาษาไทย ให้ความรู้เรื่องการอ่าน ลักษณะงานเขียน ลักษณะภาษาเขียน การอ่านจับใจความ การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ การอ่านร้อยกรอง การอ่านงานวิชาการ การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร คำนำ สารบัญ รายละเอียดชุดวิชา วิธีการศึกษาชุดวิชา การอ่านบันเทิงคดี การอ่านสารคดี การอ่านเอกสารโบราณ การอ่านงานวิจารณ์ การอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านงานแปล และการสังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน

Call number: av STOU 10202 CDA-T 63/001

หนังสือเสียงระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) คืออะไร?

มีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปของ แผ่นซีดี ได้รับความนิยมเพราะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ส่งผลให้ผู้ฟังค้นหาและเลือกฟังเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ที่อาจอ่านค้างไว้ เช่น หน้า ย่อหน้า หรือที่คั่นหน้าของหนังสือเสียงได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟท์แวร์ที่ใช้เปิดอ่าน เช่น TAB Player TPB reader เป็นต้น หรือ ใช้กับเครื่องอ่านผ่านซีดีระบบเดซีโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถพกพาไปได้ เช่น Plextalk( สหรัฐอเมริกา) VICTOR(แคนาดา) เป็นต้น

หนังสือเสียงเดซี (DAISY) เป็นสื่อมัลติมีเดียมาตรฐาน ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาแสดงภาพ ข้อความ เสียงบรรยาย การค้นหาข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งการแนบไฟล์วิดีโอ หรือ ภาพแอนนิเมชั่น ในอนาคต ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการทั้งในแนวตั้งและแนวระนาบ ซึ่งแตกต่างจากเทปเสียงที่สามารถค้นหาได้ตามแนวระนาบอย่างเดียว

อ้างอิง: ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียบเรียงโดย: อริชา เนตรวงศ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ