มุม มสธ. แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชน

ในปี 2524 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ย้าย “หน่วยห้องสมุด มสธ.” มาจัดตั้งในห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด ในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหน่วยห้องสมุด มสธ. เป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการประสานและตกลงร่วมมือกัน โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะส่งสื่อการศึกษา หนังสืออ้างอิง หนังสืออ่านประกอบและสื่อการสอนที่พร้อมให้บริการแก่ห้องสมุดประชาชน

ต่อมาในปี 2525 “หน่วยห้องสมุด มสธ.” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.” จึงนับได้ว่าการจัดบริการห้องสมุดในส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการมาเป็นลำดับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีหน่วยบริการห้องสมุดที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันผ่านมา 41 ปี มุม มสธ. มีจำนวน 80 แห่ง ดังนี้

? ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด จำนวน 76 แห่ง
? ห้องสมุดประชาชน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง คือ ห้องสมุดประชาชนวัดราชโอรสาราม และ ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ
? ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ หอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ และ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

? รายละเอียด มุม มสธ. ทั่วประเทศ ??bit.ly/3MOUGLF
? เอกสารจดหมายเหตุ การจัดตั้งและการดำเนินงานของ “มุม มสธ.” พ.ศ. 2523 – 2527
? เอกสารจดหมายเหตุ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดตั้งหน่วยห้องสมุด มสธ. (ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2524)
? เอกสารจดหมายเหตุ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การเปลี่ยนชื่อหน่วยห้องสมุด มสธ. เป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ-มุม มสธ. (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2525)
? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]