20 สาระกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างไม่รู้ไม่ได้

มนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร ลูกจ้างก็เช่นกันการให้ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนั้น เป็นไปไม่ได้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์สำหรับวันหยุด วันลาแก่ลูกจ้าง ซึ่งกำหนดชัดเจนว่าจะต้องได้รับเงินหรือค่าจ้างในวันหยุดและวันลาประเภทใดบ้าง เป็นระยะเวลากี่วัน เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติตาม วันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน สำหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำ สัปดาห์ไปหยุดเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน หากฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งจากเนื้อหาในเล่มที่ได้รวบรวมสาระสำคัญของกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติเงินทดแทน โดยแบ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง เช่น การทำสัญญาจ้าง การออกกฎระเบียบ กำหนดวันหยุด วันลาแก่ลูกจ้าง การโยกย้ายลูกจ้างไปสถานที่ทำงานใหม่ เกณฑ์การสั่งลูกจ้างทำงานล่วงเวลา การหักค่าจ้าง การคืนเงินประกันการทำงาน การคุ้มครองลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง และการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม กระบวนการใช้สิทธิต่างๆ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เพื่อการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจ การเข้าใจกฎหมายแรงงานของนายจ้างและลูกจ้างจึงมีความสำคัญยิ่งในการทำให้การประกอบกิจการและเศรษฐกิจโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มักมีความเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน ทั้งด้านโครงสร้างประชากร การเคลื่อนย้ายของแรงงาน ฯลฯ  

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ

เรียบเรียงโดย: ณัฐพร จุ้ยเดช, ฝ่ายเทคนิค