ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านเกษตรกรรม CNKI Academic Reference (AR) Agriculture (Series D)

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทดลองใช้งาน CNKI Academic Reference (AR) Agriculture (Series D) จากสำนักพิมพ์ CNKI ผ่าน CNKI Academic Reference แพลตฟอร์มการค้นหาฐานข้อมูลทางวิชาการภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ในประเทศจีน ช่วยให้นักวิชาการที่ไม่ชำนาญภาษาจีนสามารถค้นหาข้อมูลด้านทางวิชาการ และข้อมูลด้านสังคมของจีน

Academic Reference (AR) Agriculture (Series D) ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษด้านเกษตรกรรม ของประเทศจีน ครอบคลุมหัวข้อการศึกษาทางด้านเกษตรกรรม การพัฒนาเกษตรกรรม เครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีระบบเกษตร หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้กับอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของประเทศจีน

Subjects: Crop, Animal Husbandry and Veterinary, Horticulture, Fundamental Science of Agriculture, Plant Protection, Forestry, Agronomy, Aquaculture and Fishery, Agricultural Engineering, Silkworm and Honeybee และ Wild Animal Protect

Resources: Journal article (1,293,734), Conference paper (72,905), Doctoral dissertation (39,997), Master’s thesis (207,919), Book chapter (540), Yearbook entry (33,911), English Journals (25), Translated Journals (10), Conference proceedings (742) English Books (5) และ Yearbook (4) (จำนวนข้อมูลอัพเดท ณ เดือนตุลาคม 2565)

ระยะเวลาทดลอง: 21 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565

เว็บไซต์: https://ar.cnki.net/

วิธีการใช้: https://ar.cnki.net/AcadRef/Help

การใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-service/vpn/