ภาวะผู้นำดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การอยู่ในสถาบันการศึกษาปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ปฏิบัติงาน หรือระดับผู้บริหาร จะต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและโทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน

          เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดแค่ในชั้นเรียนตามที่ครูสอน การบริหารจัดการสถานศึกษาจะต้องสอดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ภาวะผู้นำดิจิทันจึงเป็นแบบภาวะผู้นำที่จำเป็ฯสำหรับยุคดิจิทัลนี้ เนื่องจาจะสามารถนำพาการบริหารจัดการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรมที่จะทำให้การพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างพลเมืองดิจิทัลต่อไป หนังสือภาวะผู้นำดิจิทัลนี้มุ่งถ่ายทอดแนวคิดภาวะผู้นำร่วมสมัยที่จะสามารถทำให้ผู้บริหารหรือบุคลากรได้เข้าใจและตระหนักในการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล รวมทั้งนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลสำหรับผู้บริการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและเป็นพลเมืองดิจิทัลเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ การจัดการศึกษาเรียนรู้ในยุคดิจิทัล บทที่ 2 แนวโน้มภาวะผู้นำทางการศึกษาในยุคดิจิทัล บทที่ 3 ภาวะผู้นำดิจิทัลในสถานศึกษา บทที่ 4 การประยุกต์ภาวะผู้นำดิจิทัลในการบริหารการศึกษา และบทที่ 5 บทสรุป แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลสู่ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3GKvtST

เรียบเรียงโดย: กัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา, ฝ่ายเทคนิค