Digital Transformation in Action

Digital Transformation คืออะไร สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

Digital Transformation คือ การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางเป้าหมายการดำเนินงาน รวมถึงขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ เช่น การใช้ Cloud Computing การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หากคุณสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจในยุค Digital Disruption คำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3WgicGN