การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

ในปี 2564 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งก็คือสังคมที่มีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) ให้ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศในปี 2564 ว่ามีจำนวนกว่า 66 ล้านคน นั่นหมายถึงมีจำนวนผู้สูงอายุกว่า 13 ล้านคน

ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์จำนวนผู้สูงอายุทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ความเปลี่ยนแปลงและความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ การดูและผู้สูงอายุของชาติตะวันตกและเอเชีย คุณภาพชีวิต การปรับตัวของผู้สูงอายุต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดที่อยู่อาศัย ผลกระทบของการย้ายถิ่นของบุตรต่อความรู้สึกของพ่อแม่ที่สูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคม ความต้องการและความคาดหวัง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3PrTMYb