ร้อยภาพเล่าเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ร.ศ.112 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2436 ณ พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ มีพระนามเมื่อการสมโภชเดือนว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ชเนศรมหาราชาธิราช จุฬาลงกรณนารถวโรรส อุดมยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภัยปักษนาวิล อสัมภินชาติพิสุทธ์ มหามงกุฎราชพงษบริพรรต บรมขัตติยมหารชดาภิสิญจนพรรโษทัย มงคลสมัยสมากร สถาวรวรัจฉริยคุณ อดุลยราชกุมาร มีพระนามอย่างไม่เป็นทางการว่า “เอียดน้อย” พระองค์ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนราชกุมาร จนกระทั่งพระราชพิธีโสกันต์ ได้สถาปนาเป็นกรมขุนศุโขไทธรรมราชา และเสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศ

1. พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชพระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2436 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชฉายคู่กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

2. พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชในวัยเยาว์

3. พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชฉายคู่กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4. พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระชาธิปกศักดิเดชกับกล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยต่อการถ่ายภาพ

6. พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระชาธิปกศักดิเดชกับเหล่าพระประยูรญาติ (จากขวาไปซ้าย) พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพระชาธิปกศักดิเดช, พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช, หม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม และนายคนัง

7. พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชฉายร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุชพงศ์รัชสมโภช ทั้งสองพระองค์มีพระชนมายุใกล้เคียงกัน ทำให้มีกำหนดพระราชพิธีโสกันต์ในวันเดียวกัน

8. พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิศักดิเดช ในพระราชพิธีสถาปนาเป็นกรมขุนศุโขไทธรรมราชาหลังพระบรมราชพิธีโสกันต์ เมื่อปี พ.ศ.2448

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

บทความออนไลน์: 8 พฤศจิกายน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทความออนไลน์: 128 ปีแห่งการเสด็จพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

เรียบเรียงโดย

ธนพล นนทสุตวงศ์ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น