ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

ฝ่ายบริการสนเทศ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการยกฐานะจากศูนย์เป็น “สำนักบรรณสารสนเทศ” ในปี 2529 เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในด้านการรวบรวม จัดเก็บและบริการสารสนเทศในเชิงลึกเฉพาะเรื่องของมหาวิทยาลัยหรือสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เรื่องเกี่ยวกับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาณาจักรสุโขทัย การศึกษาทางไกลและสารสนเทศ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการและให้บริการสารสนเทศแบบครบวงจร ตั้งแต่งานคัดเลือกและประเมินคุณค่า งานจัดหาและรับมอบ งานลงทะเบียน งานจัดทำเครื่องมือช่วยค้น งานจัดเก็บรวบรวม งานอนุรักษ์และสงวนรักษา งานให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า งานให้การศึกษาและส่งเสริมการใช้ งานนำชม งานผลิตสื่อ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริการสนเทศสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

  • หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งจดหมายเหตุเป็นหลักฐานการดำเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นการรักษาเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าอันเป็นมรดกของสังคมให้คงอยู่เพื่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพัฒนาการมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสารสนเทศศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยด้วย

  • หน่วยสนเทศสุโขทัยศึกษา รับผิดชอบงานสารสนเทศด้านสุโขทัยศึกษาหรือสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุโขทัย และสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา หรือที่เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี พ.ศ. 2468-2477 รวมทั้งเป็นหน่วยงานดูแลและให้บริการห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยแก่นักวิชาการและผู้ที่สนใจ

  • หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล รับผิดชอบงานบริการสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลและมหาวิทยาลัยเปิดที่ครอบคลุมสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร บทความวิชาการ และฐานข้อมูลคลังแหล่งเรียนรู้แบบเปิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย

ปัจจุบันฝ่ายบริการสนเทศได้พัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ให้บริการ อาทิ การจัดทำสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการออนไลน์ บทความออนไลน์ในเว็บไซต์ บทความในเฟซบุ๊ก อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ โปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ปฏิทิน หนังสือ นิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว ทำให้เกิดการสร้างการรับรู้และความผูกพันกับผู้รับบริการทุกประเภท และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในระดับองค์กรและระดับชาติต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมและบริการที่น่าสนใจ

? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” ??bit.ly/3LhZXe7

? บทความออนไลน์จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ??bit.ly/3DCggjK

? บทความออนไลน์พระปกเกล้าศึกษา ??bit.ly/3DDnlAy

? แหล่งเรียนรู้ พระปกเกล้าศึกษา ??bit.ly/3UqytqZ

? แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมวิจิตร ??bit.ly/3frEH6r

? นิทรรศการออนไลน์ ??bit.ly/3hbavSo

? Postcard ร้อยเรื่องเล่า…100ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ ??bit.ly/3U8Ogv0

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ