ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD-iLibrary

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. และบริษัทบุ๊คเน็ท ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทดลองใช้งาน OECD-iLibrary ฐานข้อมูลออนไลน์จาก “องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา: OECD” ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กว่า 17,000 ชื่อ บทความวารสาร กว่า 2,500 บทความ ตารางและกราฟสถิติ กว่า 250,000 ข้อมูล ข้อมูลย่อยกว่า 44 ฐานข้อมูล

ครอบคลุมสาขาที่สำคัญกว่า 17 เรื่อง ได้แก่ Agriculture and Food, Development, Economics, Education, Employment, Energy, Environment, Finance and Investment, Governance, Industry and Services, Nuclear Energy, Science and Technology, Social Issues/Migration/Health, Taxation, Trade, Transport, Urban และ Rural and Regional Development

ระยะเวลาทดลอง: วันนี้ – 31 มกราคม 2566

เว็บไซต์: https://www.oecd-ilibrary.org/

การใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-service/vpn/