สำนักเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

สำนักเลขานุการ เป็นหน่วยงานที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์บรรณสารสนเทศ ปี 2522 ชื่อเดิมว่า “หน่วยธุรการทั่วไป” ต่อมาเมื่อมีการยกฐานะจากศูนย์เป็นสำนักบรรณสารสนเทศในปี 2529 จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานใช้ชื่อว่า “สำนักเลขานุการ” เพื่อให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตั้งแต่งานธุรการ งานอำนวยการ งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานประสานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับสำนักฯ

สำนักเลขานุการของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 งาน คือ 1. งานอำนวยการ และ 2. งานบริหารงานทั่วไป ปัจจุบันมีหน้าที่รับผิดชอบงานตั้งแต่สารบรรณและธุรการ งานบุคคล งานเลขานุการผู้บริหาร/ที่ประชุมผู้บริหาร งานจัดทำแผนและคำรับรองการปฏิบัติราชการ งานบัญชี งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และงานผลิตสำเนาเอกสาร ตลอดจนอำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักบรรณสารสนเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมและบริการที่น่าสนใจ

? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” ??bit.ly/3LhZXe7

? เว็บไซต์ห้องสมุด มสธ. ??https://library.stou.ac.th

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ