การอบรมค้นคว้าผ่าน Microsoft Teams เดือนธันวาคม 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร อบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ได้ตามความสนใจ ได้แก่ แนะนำบริการห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote โปรแกรม Zotero และโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนธันวาคม 2565

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
บริการห้องสมุด และการค้น OPAC
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม