วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ฉบับออนไลน์

วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

ขอบเขตของวารสาร: วารสารทางสาขานิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ​จิตวิทยา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของบทความ: บทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทความวิจารณ์หนังสือ

ภาษา: ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก: วารสารราย 6 เดือน มีกำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน,
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจสามารถอ่านบทความวารสารฉบับเต็มได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/InnovationStou/index