วีดีทัศน์เพื่อการศึกษาชุดวิชาหลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ

วีดีทัศน์เพื่อการศึกษาชุดวิชาหลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ ให้ความรู้เรื่องพื้นฐานการประเมินทางโภชนาการ เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการประเมินภาวะโภชนาการ หลักการประเมินภาวะโภชนาการ 1 การวัดสัดส่วนร่างกาย หลักการประเมินภาวะโภชนาการ 2 การประเมินอาหารบริโภค หลักการประเมินภาวะโภชนาการ 3 การประเมินทางชีวเคมีและทางคลินิก การประเมินภาวะโภชนาการตามกลุ่มวัย การประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคทางโภชนาการ โปรแกรมการประเมินทางโภชนาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์การประเมินทางโภชนาการและแนวโน้มวิธีการประเมินทางโภชนาการ

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น