หนังสือเสียงระบบเดซี 10121 อารยธรรมมนุษย์ 

หนังสือเสียงระบบเดซี  [sound recording] ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ ให้ความรู้เรื่องแนวคิดเรื่องอารยธรรมและวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมตะวันออกสมัยโบราณ อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ อารยธรรมตะวันออกสมัยกลาง อารยธรรมตะวันตกสมัยกลาง อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการและการปฏิรูปศาสนา อารยธรรมตะวันออกยุคการเปลี่ยนผ่านสู่สมัยใหม่ จักรวรรดินิยมแบบใหม่และผลกระทบ สงครามโลก : บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จริยศาสตร์ พลังความคิดและการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลก ความหลากหลายของอารยธรรมโลกยุคโลกาภิวัฒน์