ซีดีเสียง 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

ซีดีเสียง [sound recording] ประกอบชุดวิชาหลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ให้ความรู้เรื่อง
การแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ขอบข่ายการวิจัยทางรัฐศาสตร์ กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ หลักการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์
งานวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ งานวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ หลักการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แหล่งข้อมูลการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ การเขียนโครงการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์ และการวิจัยทางรัฐศาสตร์ในประเทศไทย