ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook University Press Collection

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ทดลองใช้งาน eBook University Press Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสหสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 35,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จำนวนกว่า 90 แห่ง เช่น Oxford University Press, Princeton University Press, Cambridge University Press, MIT Press, University of California Press, McGill-Queen’s University Press เป็นต้น

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

URL: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e008tww
(สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลผ่าน EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text หรือ Single Search โดยเลือก content provider เป็น eBooks University Press Subscription Collection)

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-service/vpn/