วิถีมานุษย์

วิถีมานุษย์ เป็นหนังสือรวมบทความวิชาการด้านมานุษยวิทยาและคติชนวิทยา แต่งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำงานภาคสนามของผู้เขียนเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยภาคกลางที่สุพรรณบุรี ชาวจ้วง และชาวเย้าในประเทศจีนตอนใต้ และ 13 ชนเผ่าในแขวงเซกองทางใต้ของประเทศลาว เนื้อหาประกอบด้วยองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างและคล้ายคลึง ด้วยการบอกเล่าอย่างเรียบง่าย โดยถ่ายทอดเป็นคติชนโดยใช้ถ้อยคำ เช่น ตำนาน นิทานพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก เพลงโต้ตอบระหว่างหนุ่มสาว ภาษิต ปริศนาคำทาย คำให้พร คำบริภาษ ประเภทการแสดง การละเล่นและประเภทความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ เนื้อหาในเล่มเป็นบทความที่รวมพิมพ์ในเล่มมีประเด็นศึกษาที่หลากหลายน่าสนใจ ดังนี้ บางเสี้ยวชีวิตชาวสุพรรณบุรี — บางเสี้ยวชีวีชาวจ้วง — บางเรื่องของชาวเย้า – บางเรื่องเล่าในเซกอง

หนังสือเล่มนี้เป็นประสบการณ์ภาคสนามของผู้เขียนที่ใช้เวลาเก็บข้อมูลหลายสิบปีให้อยู่ในเนื้อหาหนังสือเกือบสามร้อยหน้าในเวลาที่พวกเราใช้อ่านกันไม่กี่ชั่วโมง คุณค่าของหนังสือเล่มนี้จึงเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ที่เราควรหามาอ่าน

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ