รายการเพื่อการศึกษา 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

รายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาเทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น [videorecording] ให้ความรู้เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการปรึกษา การให้บริการปรึกษาแบบรายบุคคล การให้บริการปรึกษาแบบกลุ่ม การให้บริการปรึกษาครอบครัว

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น