ซีดีเสียง 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง ให้ความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง งบการเงินและวงจรการบัญชีของกิจการก่อสร้าง การรับรู้รายได้และการบัญชีต้นทุนเพื่องานก่อสร้าง การประมาณสำหรับกิจการก่อสร้าง การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง การควบคุมภายในและการบัญชีตามความรับผิดชอบสำหรับกิจการก่อสร้าง วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นของกิจการก่อสร้าง การภาษีอากรสำหรับกิจการก่อสร้าง ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน มูลค่าของเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการก่อสร้าง การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของกิจการก่อสร้าง โครงสร้างเงินทุนต้นทุนเงินทุนของกิจการก่อสร้าง การจัดหาเงินทุนของกิจการก่อสร้าง การเงินเฉพาะกรณี ปัจฉิมนิเทศชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง