ห้องสมุด มสธ. กับ การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ห้องสมุด มสธ. ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกท่านที่เข้าใช้บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีบรรณารักษ์ให้บริการแนะนำการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสารชั้น 4 และเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุด มสธ. ดังนี้

  • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 75 คน
  • สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน