การเฝ้าระวังสุขภาพในสถานที่ทำงาน

เคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับผลกระทบของงานที่มีต่อสุขภาพของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกาย เช่น การทำงานในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะ ทำให้คนที่เป็นโรคในระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วมีอาการมากขึ้นและรักษายากขึ้น หรือโรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น การสัมผัสรังสี สัมผัสความเย็น สารเคมี หรือสุขภาพจิตจากการที่สุขภาพกายเสื่อมโทรมลง ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและต้องขาดงาน รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น มีการวางของเกะกะ พื้นลื่นง่ายต่อการหกล้ม เป็นต้น

ทำอย่างไรที่จะส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งเป็นขอบเขตของงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อลดผลกระทบของงานที่ก่อให้เกิดโรค หรือการบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของคนทำงาน

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3MIU117