การเงินธนาคาร ฉบับพฤษภาคม 2566

“ธุรกิจครอบครัว บ่อเกิดความร้าวฉานในครอบครัว ? วิธีจัดการความขัดแย้ง”

มีหลายครอบครัวที่ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการกันภายในครอบครัว พ่ออาจดูแลเรื่องการผลิต แม่ดูแลเรื่องบัญชี ส่วนลูกดูแลเรื่องการตลาด เป็นต้น เทียบกับการที่เราไปทำงานในหน่วยงาน องค์กรข้างนอก เรายังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ แล้วผู้ที่ทำงานกับธุรกิจในครอบครัว จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งในที่นี้เป็นบุคคลในครอบครัวได้หรือไม่ แล้วจะมีวิธีการจัดการปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้อย่างไร และวิธีการแตกต่างจากการแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานในองค์กรหรือไม่ พบกับวิธีแก้ปัญหาได้จาก การเงินธนาคาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2566 ที่จะพาไปพบกับเทคนิค วิธีการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีทั้งวิธีแก้ไขความขัดแย้ง และวิธีป้องกันก่อนที่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้น

“Green Business ธุรกิจสู่ความยั่งยืน”

เรื่องที่ 2 พบกับธุรกิจสีเขียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัญหาก๊าซเรือนกระจกมีผลกระทบอย่างมากกับสภาพอากาศโลกในปัจจุบัน อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น พื้นที่เกษตรกรรมบางส่วน อาจทำการเพาะปลูกไม่ได้ เกิดภัยแล้ง หากยังปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไป คงสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์บนโลกมากขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และได้ดำเนินการส่งเสริมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ เช่น ภาคธนาคารที่ส่งเสริมโดยการปล่อยสินเชื่อให้กับกิจกรรม กิจการที่ช่วยลดการเกิดภาวะเรือนกระจก สินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า สินเชื่อพลังงานทดแทน เป็นต้น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในการเงินธนาคาร เดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมฉบับ Special issue ที่ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มุมวารสาร และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 10 แห่ง