ร้อยภาพเล่าเรื่อง: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในประเทศอังกฤษ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ยังคงประทับอยู่ที่พระตำหนักคอมพ์ตัน ประเทศอังกฤษ ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลได้ทำการเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยพร้อมพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษมีการจัดขบวนรับและส่งเสด็จอย่างสมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในขบวนอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากประเทศอังกฤษ เสด็จกลับประเทศไทย

เมื่อเสด็จกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว พระองค์ประทับอยู่กับสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ที่วังสระปทุมเป็นระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากวังศุโขทัยพระตำหนักเดิมถูกใช้เป็นสถานที่ราชการของกระทรวงสาธารณสุข ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระบรมราชินีของกษัตริย์องค์ก่อนแต่ว่า พระองค์ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่ขาด

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ วังสระปทุม

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี มีพระราชดำริจะปลูกตำหนักที่ต่างจังหวัดเนื่องจากโปรดสวนและดอกไม้ทำให้ไปสำรวจที่ดินหลายที่และถูกใจที่ดินในตำบลบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี ทำให้เกิดพระตำหนักสวนบ้านแก้วขึ้นมา และพระองค์ได้ใช้พระตำหนักสวนบ้านในการทดลองเกษรต่าง ๆ และเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป และก่อให้เกิดสินค้าพื้นบ้านของจังหวัดจันทยุรีอีกชนิดหนึ่งคือ “เสื่อบ้านแก้ว”

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ประทับ ณ สวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงทดลองเพาะเลี้ยงพันธุ์ไก่ที่สวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ประทับ ณ สวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จไปเยี่ยมชมการผลิตเสื่อบ้านแก้ว

เมื่อพระชนมายุมากขึ้นพระองค์ได้เสด็จกลับไปประทับที่วังศุโขทัยตามเดิม แต่พระองค์ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรตามเดิม จนกระทั้งเสด็จสวรรคต

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จไปพระราชทานรางวัลในงานประกวดอ่านทำนองเสนาะ

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จไปร่วมงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของมูลนิธิประชาธิปก

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จไปทอดพระเนตรพระบรมรูปจำลองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงโปรดกีฬากอล์ฟอย่างมาก ถึงแม้จะมีพระชนมายุมากแต่ยังทรงกอล์ฟเป็นประจำ

เอกสารอ้างอิง

สำนักราชเลขาธิการ. (2528). ประมวลพระฉายาลักษณ์ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7. สำนัก.

ห้องสมุดเฉพาะสำนักราชเลขาธิการ กองกลาง สำนักราชเลขาธิการ. (2531). พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี. สำนักราชเลขาธิการ.

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

หนังสือ กุลสตรีศรีสยาม : สง่างามทุกกาลสถาน (DS578.32 .ร6 พ43 2560)

นิทรรศการออนไลน์: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗

นิทรรศการออนไลน์: สวนบ้านแก้วในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7