การเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่ออนุรักษ์เอกสารโบราณ

สำนักบรรณสารสนเทศเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา และสารสนเทศท้องถิ่นชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ ที่วัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่ออนุรักษ์เอกสารโบราณ” จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ให้กับนักวิจัย นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการที่เป็น บุคลากรจากคณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครือข่ายความร่วมมือจากจังหวัดต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ ลำปาง น่าน ปทุมธานี และ นนทบุรี จำนวนประมาณ 40 คน ที่มีความสนใจด้านเอกสารโบราณและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เพื่อศึกษาการรับมือและการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการดูแลและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณ ขั้นตอนและวิธีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ โดยมีวัดและชาวบ้านของชุมชนช่วยกันขับเคลื่อน ตลอดจนศึกษาและลงมือปฏิบัติการอนุรักษ์เอกสารโบราณและจัดทำสำเนาในรูปเอกสารดิจิทัล

ในกิจกรรมสำนักบรรณสารสนเทศได้นำหนังสือในโครงการนนทบุรีศึกษา ได้แก่ วิถีมอญในไทย วิจิตรศิลป์ดินเผาเกาะเกร็ด พินิจหัตถศิลป์มอญ ปี่พาทย์มอญรำ เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี นนทบุรีศรีมหานคร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก และได้จัดทำแผ่นความรู้เพื่อเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับวัด ชุมชน อาชีพ คัมภีร์ใบลานมอญ และการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ ของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ ได้แก่ วัดศาลาแดงเหนือ ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ เรือมอญ สามโคก ผู้สร้างตำนานการค้าขายเครื่องปั้นดินเผาบ้านปากเกร็ด และคัมภีร์ใบลานมอญ วัดศาลาแดงเหนือ ตลอดจนร่วมให้ความรู้และอธิบายเนื้อหานิทรรศการเคลื่อนที่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ อาทิ คัมภีร์ใบลาน เอกสารโบราณ และคัมภีร์ใบลานมอญ วัดศาลาแดงเหนือ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ หอไตร วัดศาลาแดงเหนือ เรือมอญที่คิดถึง การค้าขายทางเรือ อาชีพท้องถิ่นของชาวบ้านศาลาแดงเหนือ เรือมอญ ตำนานการค้าขายเครื่องปั้นบ้านศาลาแดงเหนือ เพื่อการบริการทางวิชการต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่งและยั่งยืน และเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์สารสนเทศท้องถิ่นให้คงอยู่และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น