นิทรรศการน้อมรำลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

สำนักบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด มสธ.) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 30 พฤษภาคม และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี 22 พฤษภาคม โดยตัวแทนบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ได้จัดแสดงนิทรรศการ “82 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” เผยแพร่เหตุการณ์สำคัญในช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพขณะประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และนิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกวันสวรรคต” ภายในอาคารบรรณสาร ชั้น 1 ซึ่งเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายอันทรงคุณค่าของทั้งสองพระองค์ที่หาชมได้ยาก ทั้งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงราชนิยมถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและภาพยนต์ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์  พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถด้านต่าง ๆ และภาพถ่ายส่วนพระองค์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยตลอดช่วงพระชนม์ชีพ

นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกวันสวรรคต”

และบริการมุมหนังสือน่าอ่านด้านพระปกเกล้าศึกษา อาทิ พระปกเกล้ากษัตริย์นักประชาธิปไตย กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน ณ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี อาคารบรรณสาร ชั้น 2

มุมหนังสือน่าอ่านด้านพระปกเกล้าศึกษา