The Bitcoin Standard : ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง

Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือ Cryptocurrency ที่เปิดตัวในปี 2009 โดยผู้มีนามแฝงว่า Satoshi Nakamoto ซึ่ง ณ วันนี้ ยังคงเป็นบุคคลลึกลับที่ไม่มีข้อมูลว่าเป็นใครอยู่ ถ้าจะถามว่าทำอย่างไรถึงจะได้ Bitcoin มา คำตอบคือการขุด Bitcoin หรือสร้างเหรียญ Bitcoin ใหม่ จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและแก้สมการตัวเลข ผู้ขุดจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญตอบแทน โดยต่อมาได้มีการนำ Bitcoin มาใช้ในตลาดซื้อขายออนไลน์จึงทำให้ Bitcoin ไม่ได้เป็นแค่เกมดิจิทัลที่มีเฉพาะผู้เล่นกลุ่มเล็กๆ อีกต่อไป หากแต่ทำให้ผู้คนเห็นว่ามันมีมูลค่าและสามารถใช้ได้ในลักษณะ peer to peer หรือแลกเปลี่ยนกันโดยตรงโดยที่ไม่ต้องใช้สถาบันการเงินหรือหน่วยงานกลางในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการโอนเงิน

ผู้เขียนได้เรียบเรียงเรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่การแลกเปลี่ยนสินค้าในสมัยโบราณ ประวัติของเงิน ระบบมาตรฐานทองคำ ระบอบทุนนิยม มาจนถึงเงินดิจิทัล รวมถึงคำถามต่างๆ เกี่ยวกับ Bitcoin

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/45U877y