ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรคและภัย ปัญหาสาธารณสุขทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ  หลักการป้องกันและควบคุมโรค  วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ วิทยาการระบาดกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ และวิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมสาธารณภัย