ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค ให้ความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ ทางเลือกในการบริโภค การผลิตและต้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การคลังและนโยบายการคลัง การเงินและนโยบายการเงิน