การคิดเชิงมโนทัศน์

“การคิดเชิงมโนทัศน์” เป็นหนังสือใน “ชุดผู้ชนะ 10 คิด” มุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านมีความสามารถในการประสานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้อย่างไม่ขัดแย้ง เพื่อสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น อันจะช่วยชะลอการตัดสินสิ่งนั้นตามกรอบมโนทัศน์ของเรา ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้พบกับความหมายของมโนทัศน์ว่าคืออะไร แตกต่างจากจินตนาการไหม สมองสร้างมโนทัศน์ได้อย่างไร เข้าใจลักษณะของมโนทัศน์ที่เหมือน และแตกต่าง เข้าใจความคิดของผู้อื่น มองผ่านเลนส์มโนทัศน์หลากหลาย เพื่อเข้าใจสิ่งรอบตัว ใช้มโนทัศน์ เพิ่มความรู้ และแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างสรรค์เทคนิค การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงมโนทัศน์ อาทิ สังเกต ทวนซ้ำและทดลองใช้ใคร่ครวญ สื่อสาร และสะสม เมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ เป็นพื้นฐานในการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มโนทัศน์จะช่วยสร้างความคุ้นเคย และความรู้สึกมั่นคงในการสนองตอบต่อสิ่งที่รับรู้ ซึ่งหากเรามีมโนทัศน์หรือเข้าใจเรื่องต่าง ๆ มากเท่าใด ยิ่งทำให้เรามีเสถียรภาพมากขึ้น เมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น รายละเอียดแต่ละประเด็นในเล่ม แบ่งเป็นบท ๆ ดังนี้
บทที่ 1 ความหมายของมโนทัศน์  
บทที่ 2 สมองสร้างมโนทัศน์ได้อย่างไร
บทที่ 3 มโนทัศน์มีลักษณะอย่างไร
บทที่ 4 มโนทัศน์ทำหน้าที่อะไร
บทที่ 5 ความหมายของการคิดเชิงมโนทัศน์
บทที่ 6 เหตุใดจึงต้องคิดเชิงมโนทัศน์
บทที่ 7 ปฏิบัติการหา “แก่น”
บทที่ 8 ปฏิบัติการตีความเชื่อมโยงมโนทัศน์
บทที่ 9 ปฏิบัติการ “ฝน” เลนส์มโนทัศน์
บทที่ 10 ปฏิบัติการ “ใช้” มโนทัศน์
บทที่ 11 การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงมโนทัศน์
บทส่งท้าย

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3O51U0a