ผลกระทบของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อระบบอวัยวะในร่างกาย

สิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันกับการทำการเกษตรหากไม่ได้เป็นการเกษตรธรรมชาติ นั่นคือการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เช่น แมลง วัชพืช เชื้อรา ไร เป็นต้น สารเคมีที่ถูกใช้เหล่านี้ส่วนหนึ่งจะสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อม บางส่วนอาจมีการปนเปื้อนไปกับผลผลิต รวมถึงเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าเป็นการซึมผ่านผิวหนัง การสูดหายใจ หรือจากการรับประทาน

เมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกายอาจส่งผลต่อระบบต่างๆ ดังนี้

  • ระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการระคายเคือง
  • ระบบประสาท แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก ตาพร่ามัว
  • ระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดโรคภูมิแพ้
  • ต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ได้แก่ ต่อมไทรอยด์และตับอ่อน
  • ระบบสืบพันธุ์ ระดับฮอร์โมนเพศ
  • ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ความดันโลหิต
  • ระบบขับถ่าย การทำงานของไต
  • และอาจส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ

การลดการใช้สารเคมีจะทำให้ลดความเสี่ยงจากสารเคมีได้ เช่น การร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศลดการใช้สารเคมี การมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนและเข้มงวด การกำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าทางการเกษตร รวมถึงการมีนโยบายการสร้างแรงจูงใจในการลดใช้สารเคมี การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทางเลือกในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นต้น

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/4706mpW