สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

ตำราเล่มนี้ได้กล่าวถึงแนวคิดรัฐธรรมนูญกับสถาบันการเมืองเบื้องต้น โดยเน้นความคิดรัฐธรรมนูญ
เชิงการปกครองกับสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและความเป็นเผด็จการทางรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังอธิบาย
เชิงวิเคราะห์ถึงอำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งอำนาจระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยใช้ความคิดทางปรัชญาการเมืองของมงเตสกิเออ จอห์น ล็อก และฌอง ฌากส์ รูสโซประกอบการอธิบาย ยังเน้นถึงหลักนิติรัฐ เสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อยว่าเป็นอย่างไร และที่สำคัญยังเน้นถึงหลักรัฐธรรมนูญกับการอยู่เหนือการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไร ท้ายสุดยังเน้นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของรัฐธรรมนูญทั้ง 20 ฉบับเพื่อง่ายต่อการทำเข้าใจ เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นบท ๆ ดังนี้
บทที่ 1 บทนำ ข้อวิจารณ์ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 2 หลักการของรัฐธรรมนูญทั่วไป  
บทที่ 3 รัฐ การปกครงและอำนาจอธิปไตย
บทที่ 4 หลักการแบ่งอำนาจ: สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหารและสถาบันตุลาการ
บทที่ 5 ประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 6 รัฐธรรมนูญกับสถาบันพระมหากษัตริย์
บทที่ 7 บทสรุป  ความรู้ทั่วไปของรัฐธรรมนูญไทย พัฒนาการทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญไทย

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/44dYX4r