รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชา 12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา [sound recording] ชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย Thai science and technology สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
 2. ปฏิทินไทย
 3. การสร้างอาคารบ้านเรือนไทย
 4. อาหารไทย
 5. การแพทย์ไทย
 6. การเกษตรแบบดั้งเดิมของไทย
 7. เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรของไทย
 8. พรรณไม้ไทย
 9. การช่างดั้งเดิมของไทย
 10. เทคโนโลยีสมัยใหม่ของไทย
 11. การเล่นแร่แปรธาตุและโลหะวิทยาของไทย
 12. คณิตศาสตร์ไทย
 13. ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ไทย
 14. การคมนาคมของไทย
 15. ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมไทย