รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ชุดวิชา 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว

รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา [sound recording] ชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว = Social welfare and family services management / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
 2. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมในต่างประเทศ
 3. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมภาครัฐ
 4. รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมภาคเอกชน และองค์กรชุมชน
 5. การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
 6. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคม
 7. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการจัดการการบริการสำหรับครอบครัว
 8. การจัดการบริการสำหรับครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ
 9. การจัดการบริการสำหรับครอบครัวที่เผชิญภาวะวิกฤติ
 10. รูปแบบและกลไกการจัดการบริการสำหรับครอบครัว
 11. การบริหารและการจัดการสถานให้บริการสำหรับครอบครัว
 12. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสำหรับครอบครัว
 13. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม
 14. แนวโน้มการจัดการสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
 15. แนวโน้มการจัดการบริการสำหรับครอบครัวในประเทศไทย