หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชา 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

หนังสือเสียงระบบเดซี [sound recording] ชุดวิชาหลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย Introduction to Thai politics and government  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. กำเนิดและพัฒนาการของรัฐไทย
 2. การเมืองการปกครองไทยก่อนพุทธศักราช 2475
 3. การเมืองการปกครองไทยหลังพุทธศักราช 2475
 4. โครงสร้างส่วนบนของการเมืองการปกครองไทย
 5. สถาบันการเมืองส่วนกลางของการเมืองการปกครองไท
 6. โครงสร้างส่วนล่างของการเมืองการปกครองไทย
 7. ระบบราชการในการเมืองการปกครองไทย
 8. การเข้าสู่อำนาจทางการเมืองการปกครองไทย
 9. การใช้อำนาจการเมืองการปกครองไทย
 10. การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย
 11. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการเมืองการปกครองไทย
 12. ปัญหาการคอร์รัปชันทางการเมือง
 13. กระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยของไทย
 14. โลกาภิวัฒน์กับปัญหาการเมืองไทย
 15. การสังเคราะห์และการเชื่อมต่อหลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

(*ใช้กับเครื่องเล่นหนังสือเสียงเดซี / โปรแกรมอ่านหนังสือเดซี / เครื่งเล่น MP3)