ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

ซีดีเสียง [sound recording] ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ Foundations of cooperatives สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
 2. การสหกรณ์ในประเทศไทย
 3. การสหกรณ์ในต่างประเทศ
 4. กฎหมายสหกรณ์
 5. การดำเนินงานและการบริหารงานสหกรณ์
 6. การดำเนินงานของสหกรณ์ภาคเกษตร
 7. การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
 8. การดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการ
 9. ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย
 10. การศึกษา อบรมและสารสนเทศทางสหกรณ์
 11. บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนกับสหกรณ์
 12. บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 13. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์
 14. การเมืองการปกครองกับการสหกรณ์
 15. การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย