Emerald Quiz Online 2023

สำนักพิมพ์ Emerald ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ร่วมสนุกกิจกรรม Emerald Quiz Online 2023 โดยมีระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2566 โดยมีของรางวัลดังนี้

รางวัลที 1 : Samsung A8 Tab จํานวน 1 รางวัล
รางวัลที 2 : Starbucks Gift Card 1000 THB จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที 3 : Central card 500 THB จํานวน 2 รางวัล

กติกาและคําแนะนํา

  • โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (การเข้าใช้งานเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย)
  • ใช้คําแนะนําและค้นหาคําตอบในไฟล์ PDF
  • ตอบคําถามให้ถูกทั้ง 4 ข้อเพื่อรับสิทธิ เป็นผู้โชคดีในการรับรางวัล ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อทางอีเมลภายใน 4 สัปดาห์หลังจากการร่วมสนุกจบลง
  • ร่วมตอบคําถามที ได้ที่ Click here