สำนักบรรณสารสนเทศมอบหนังสือเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา

สำนักบรรณสารสนเทศ มอบหนังสือชุดนนทบุรีศึกษาที่จัดพิมพ์และเผยแพร่ภายใต้โครงการต่างๆ เพื่อการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จัดพิมพ์โดยสำนักบรรณสารสนเทศ และหนังสือที่สำนักบรรณสารสนเทศได้รับจากการทำงานร่วมกับชุมชน ให้อาจารย์บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน ที่ปรึกษาสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าประกอบการแปลเอกสาร และให้บริการการอ่านแก่ผู้สนใจทั่วไปของสมาคม และศูนย์การเรียนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 โดยเป็นหนังสือในโครงการนนทบุรีศึกษา หนังสือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คู่มือการปฏิบัติงาน และหนังสือที่ได้รับจากการทำงานร่วมกับชุมชน จำนวน 30 ชื่อเรื่อง รวมทั้งสิ้น 35 เล่ม เพื่อเป็นการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีที่สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนุรักษ์ สงวนรักษา และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรี และเพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักบรรณสารสนเทศ สนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศให้มั่งคั่งและ ยั่งยืน