สำนักบรรณสารสนเทศจัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติแมทริกซ์สำหรับบุคลากรห้องสมุด มสธ.

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติแมทริกซ์ (MATRIX) โปรแกรมบริหารจัดการและให้บริการสารสนเทศที่มีให้บริการของห้องสมุด ให้กับบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2605 อาคารวิชาการ 1 ส่วนต่อเติม ชั้น 6 วิทยากรให้ความรู้ โดย นายติน ตุน ผู้จัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นางสาว วราภรณ์ จุฑากร ผู้ช่วยผู้จัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และนาย เลอสันต์ ไทยช่วย เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝายเทคนิคอาวุโส บริษัท บุ๊คโปรโมรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทรับจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแมทริกซ์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแมทริกซ์เวอร์ชันใหม่ การเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่มีเพิ่มเติม การแก้ไขปัญหาระบบจากเวอร์ชันเดิมก่อนการอัพเกรด รวมถึงการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานบางฟังก์ชันตามการร้องขอจากผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้การใช้งานและการให้บริการผู้ใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนรับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติแมทริกซ์ เช่น e-Card, Line Bot, Library OPAC Kiosk, MATRIX Mobile App เป็นต้น

โดยสำนักบรรณสารสนเทศได้ทำการอัพเกรดระบบห้องสมุดอัตโนมัติแมทริกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2566 โดยปัจจุบันเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแมทริกซ์ เวอร์ชัน 21.05.17 เพื่อการใช้งานสำหรับบุคลากรและให้บริการผู้ใช้ของห้องสมุดทั้งในส่วนกลาง ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และส่วนภูมิภาค ณ ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 10 แห่ง