การอบรมทางออนไลน์ เดือนกันยายน 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตามความสนใจ ได้แก่ บริการห้องสมุดและการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก) การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero และการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนกันยายน 2566

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
บริการห้องสมุด และการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม