ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชาการแนะแนวกับคุณภาพชีวิต Guidance and the quality of life สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. การแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. การวางแผนการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. การวางแผนอาชีพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4. สุขภาพกายและสุขภาพจิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 5. ความซื่อสัตย์และความมีวินัยในตนเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 6. คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 7. ค่านิยมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 8. ทักษะชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 9. การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 10. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 11. ประชาธิปไตยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 12. บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 13. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 14. ภาษาและวัฒนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 15. สังคมและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต