ดิจิตอลเบื้องต้น

ระบบดิจิทัล/ดิจิตอล หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ มีจุดเริ่มต้นที่ระบบตัวเลขที่รู้จักกันคือเลขฐานสิบ 0,-9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เน้นความรู้ด้านวิชาชีพประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งแต่ละบทจะมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้และทฤษฎี หลักการ กระบวนการ ตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติและคำถามเพื่อทบทวนเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์ ช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้ด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปทำงานได้  โดยในแต่ละบทประกอบด้วย 6 บท และมีกิจกรรมฝึกทักษะท้าย ดังนี้
บทที่ 1 ตัวเลขและระบบตัวเลขบทที่ 2 รหัสตัวเลข
บทที่ 3 ลอจิกเกตพื้นฐาน
บทที่ 4 ลอจิกฟังก์ชันและตารางความจริง
บทที่ 5 พีชคณิตบูลีนและการลดความซับซ้อน
บทที่ 6 วงจรคอมไบเนชันเบื้องต้น
หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3sT9B2D