ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มสธ. ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 เพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตรงกับความต้องการใช้งานของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2566

ตอบแบบสำรวจ: https://shorturl.at/bcwF4