ตำราวิธีวิทยาการวิจัยด้านสุขภาพ เล่ม 1

ตำราวิธีวิทยาการวิจัยด้านสุขภาพ เล่ม 1 โดย รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ และคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ เหมาะสำหรับทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา และนักวิจัยที่ต้องการติดตามความรู้ที่ทันสมัยและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง เนื้อหาในตำราประกอบด้วยบทสำคัญตั้งแต่การตั้งคำถามวิจัยที่ดี การสืบค้นวรรณกรรม รูปแบบการศึกษาวิจัย การออกแบบสอบถามและเครื่องมือเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมเทคนิคในการเก็บข้อมูลแต่ละประเภท การคำนวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size calculation) การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical analysis) จริยธรรมในการวิจัย (Research ethics and misconduct) รวมถึงเนื้อหาสำคัญที่ทันสมัยและกำลังเป็นที่นิยมในการทำการศึกษาวิจัยคือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and meta-analysis) ที่อธิบายรายละเอียดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปฝึกปฏิบัติได้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย—การวิจัยด้านสุขภาพ
-คำถามการวิจัย
-การสืบค้นวรรณกรรม
-รูปแบบการวิจัย
-การออกแบบแบบสอบถาม และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
-การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวัดผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
-การคำนวณขนาดตัวอย่าง
-การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน
-มาตรวัดสำหรับวิจัยประเมินผล
-จริยธรรมการวิจัยด้านสุขภาพ/การแพทย์ และสาธารณสุข
-การแปรความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ระดับนโยบาย

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3Pe2cTj

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น