การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิสรัปชัน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคลากรในหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ในยุคดิสรัปชันที่ระบบ กระบวนงาน ถูกกีดขวางหรือขัดจังหวะ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้อย่างที่ควรจะเป็น การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะหน่วยงานหรือองค์กรจะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ โดยควรมีความยึดหยุ่นทางการจัดการ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องไปตามกระแสดิสรัปชั่น รวมถึงบุคลากรควรมีความพร้อมในการปรับตัวด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น บุคลากรที่ถูกปรับเปลี่ยนไปทำงานที่ไม่ถนัด จะทำให้เกิดความกังวลใจ แต่ถ้าได้รับคำแนะนำที่ดีเพื่อให้พร้อมสำหรับการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก็จะสามารถข้ามผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ได้ มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และดึงตัวเองกลับมาสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีก เช่น การออกแบบงาน แรงงานยุคใหม่ยุคเจนเนอเรชันซี HR-Business Partnership เป็นต้น

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/44RGaeF